Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Chefs Network

 1. Definities
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Chefs Network een overeenkomst heeft afgesloten.
  • Kandidaat: De persoon die door Chefs Network wordt voorgesteld aan de opdrachtgever voor een mogelijke functie.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Chefs Network en de opdrachtgever betreffende het leveren van diensten.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Chefs Network en de opdrachtgever.
 3. Dienstverlening
  • Chefs Network verbindt kandidaten met opdrachtgevers voor mogelijke functies in de horeca.
  • Chefs Network garandeert niet dat een kandidaat een functie zal verkrijgen of dat de opdrachtgever een kandidaat zal aannemen.
 4. Vergoedingen en Betaling
  • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Aansprakelijkheid
  • Chefs Network is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende functioneren van de door haar geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Vertrouwelijkheid
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 7. Beëindiging van de overeenkomst
  • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 8. Geschillen en toepasselijk recht
  • Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Chefs Network is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 9. Contact
  • Chefs Network, gevestigd te Kerkstraat 9L, 2011ZR Haarlem. KVK-nummer: 90646533.